Za autore

Sadržajno i tehničko uređivanje: Autori trebaju posebnu pažnju obratiti na odgovarajuće strukturiranje teksta i njegovu odgovarajuću dužinu. Na vrhu prve stranice potrebno je naznačiti naslov rada, ime i prezime autora i zvanje, naziv i adresu institucije u kojoj je autor zaposlen, kontakt broj i e-mail adresu (ako je više koautora za svakog ponaosob). Rad mora sadržavati: sažetak od 150 do 200 riječi na b/h/s i engleskom jeziku (ili samo na engleskom ako je čitav rad na engleskom jeziku), ključne riječi (moraju odražavati suštinu sadržaja rada, a navodi se od tri do pet takvih riječi), uvod, glavni dio rada, zaključak i popis literature. Ispod sažetka se navodi JEL klasifikacija rada. JEL klasifikacija se navodi prema: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php.

Pogledaj detaljno upustvo :

BosnianEnglish